مشق نوشیدن آب از گوهر عشق نویس
فرق چاه غلط و مصلحت و فسق نویس

کو بیابان و لب تشنه و خونین حسین
آخر ای یار تو لطفی بکن و رزق نویس

اشک باران و دلم از غم تو خشک شده
یار من از غم خشکی جهان،غرق نویس

سوزش گرمی دل یا دل طوفانی تو
از همه بگذر و از ولوله ها صدق نویس

از سر لکنت دل این قلمم خشک نوشت
یار من توبه کنان از قلمت شوق نویس

ما که دیگر همه را بوسه ی مهدی دادیم
این نصیحت که به دنیا همه را خُلق نویس