ماه درخشیده
دلت چرا دل عاشق کند خراشیده
کف دو دست مرا نابجا تراشیده

به شربتم ،تهمت می زنی که تو زهری
قضاوتی تو چرا می کنی ننوشیده

نوار قلب من از دست تو پریشان است
چرا که مانده از این کار تو خروشیده

به ماه من ،رنگ عاشقی کمی آور
به خاطری که به شب،ماه تو درخشیده

خدا ببخشد همین دل به توبه ای اما
چرای قلب من آن است؛ چرا نبخشیده

#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#smk
@asharekhasss