چهارمین کتاب من در حوزه ی ادبیات شعری چاپ شد.
این کتاب اشعار بنده هست.
ان شاء الله موجب خیر شود