مسئله های عشق
ای وای که در راه خدا صاعقه ها است
در چاه پر از ناله همی هلهله ها است

با کشتی دل گر بکنی شوق جزیره
بایدکه بدانی ز کجا،اِسکله ها است

عشق دل و جان مثل زمین،مرده نباشد
اما چو زمین در سر او زلزله ها است

آوازه ی عشقش چه جوان ها بدریده
در راه رسیدن به همو قافله ها است

در مهر و عطوفت و خدا،یاد نمودن
بازار چه گرم است و همی حنظله ها است

این مسئله ی عشق تو ترسان بکند دل
وقتی که تو هستی ز تو هی مسئله ها است
#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#smk
@asharekhasss