موج عاشقی
ای وای که عشق من و تو جان فشانی است
در عمقِ موجِ حوضِ دلم، شادمانی است

آن مردم زمین و زمان،آه می کشند
زیرا که جنس عشق دلم،آسمانی است

گر ماه با دلم بکند عاشقی،دلم
بر چهره ات عیان و بسی آفتابی است

وقتی که قلب آدمیان خشک می شود
این قلب عاشقم ز تو، هی ارغوانی است

در موج می روم به هوای یه ساحلی
این موج عاشقی به خدا، جاودانی است
#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#smk
@asharekhasss