سلام کاظمی هستم
تحصیل کننده در دبیرستان استعداد های درخشان هاشمی نژاد 2 مشهد

cuber(حل کننده روبیک)

شاعر

نویسنده داستان های ترسناک

برنامه نویس کامپیوتر

فو تو شاپیست

طراح روبات

عاشق طلبگی