ای وای که رعنا تر از این باده مگر هست
زیبا تر از این عشق خدا، جاده مگر هست

باران شده چشمان محبت ز بیابان
عاشق تر از آوازه ی حق،زاده مگر هست

دریای تلاطم به کجا ریزد و دلدار
در اوج رسیدن به خدا ساده مگر هست

جو را تو بکاری و ز گندم بخوری شام
این حُسن خدایی ز کسی داده مگر هست

عاشق بزند سجده ز عشقش به پیاپی
بر عاشق الله،سجاده مگر هست