طوفان دل
ای وای که کشتی دلم در دل اقیانوس است
عمقِ آن ،در تب  و تاب دل بی فانوس است

عاشقان،عشق ندانسته ز دریا دادند
دل نایاب پر از عشق ز کیکاووس است

فارغان از غم دل، عاشق و شیدای تو اند
عاشق موج ،نوای نفس قُقنوس است

دل ما در پر و بال تو نگیرد آرام
بلکه طوفان دلم ،بال تو را ملموس است

زلف تو هی گره از زلف دلم باز کند
عجب از زلف  تو که هی گره را مأنوس است

سحر و جادوی تو ،من را چه قفس ها کرده
قفسی در دل دریا ،چه نا محسوس است
#استاد_شعر
#سید_محمد_کاظمی
@asharekhasss