آمد چه روان سوی جهان عشق ولایت
صد بار نوای دل و صد بار عنایت

در زیر شعاع سومین فاطمه ای است
باران حقیقت حسینی و هدایت

رحمت به جمالش و خدا راه نمایش
راهی که خدا داند و عمرش به نهایت

اوج هدف خلقت من یا تو همین است
عاشق شدنش با دل رعنا و کرامت

یک بار سخن گفتن و صد بار عمل بود
در پرتوی اسلام همین بود، حکایت