بوییدن بهاران عطری گران و خوب است
اما چه مفت باشد،حالا که دست ما است

باران خوب و جالب،رنگین کمان زیبا
با باد های مشرق،به به چه خوش ثنا است

یا قطره های باران وقی خورد به شیشه
آهنگ عضق و نیکی،زیبا و خوش نوا است

بوییدن درختان با عشق و مهر و نیکی
با قطره ی محبت،زیبا و خوش صفا است

اما رسد به دستم،اینها جمال و نیکی
با گاز و دود ماشین،بد بو و بد هوا است

سید محمد کاظمی