بینی

به به دماغ خوبت،زیبا و خوش مکان است
من ماده ام که دکتر کی باشد و که شد

ای جلوه ی گل آرا به به چه خوش دماغی
من مانده ام  دماغ است یا زینت تو باشد

****************************

به به،چه خوش دماغی،نوک تیز و خوب و عالی
دکتر که باشد اما بینی چه خوش نما است

ای زیور گل آرا، ای بینیت چه زیبا
من مانده ام چرا این،این گونه خوش صفا است

****************************

به به،چه نوک بالایی، زیبا و خوب و کوچک
صبر و صفا و خوبی در تو چه خوش ثنا است

باید بگم ز دکتر جادگر جهانی
دست و دماغ و مغزم با تو چه خوش نما است

*****************************

ای دکتر جهانی،به به چه خوش سرودی
با بینیت قشنگی با جیب من گرانی

من مانده ام که دکتر پس بینیت خودت چه
گنده،گشاد و زشت است ویرانه در تباهی

سید محمد کاظمی