این مفرد ها طی گذر زمان ویرایش شده و تعداد افزوده خواهد شد.                                           

غم نوا هر لحظه یار غم نوا باشد زفکر 

ثروتی چون حائضش گردد نباشد شکر کار

****************************

سوزش سوزن زهی از زندگی است

زهر تا ضامن شود زندان ضریح زندگی است

****************************

آسمان غرش کند هر لحظه یادم آن خداست

چون دمی درمانده یادی آورم در مانده ام

***************************

فزق بر و بر هیچ نباشد زلغت

تفسیر کند فرق دو را بر زسخن

**************************