آخر چرا که قلب تو،قلبی شکسته است

آواز ه و صدای تو بر دل خجسته است


وقتی که یک نگاه گذر می کنم تورا

می بینمت که روی تو گردی نشسته است


با من تو گفت و گو بکن و هی شکوفه کن

وقتی که شاخه ی دل من هم شکفته است


پیشانی ات نوشته کنم،عاشقت شدم

وقتی که عشق و عاشقی ات را نوشته است


با بال های آه تو پروانه ای شوم

وقتی که بال ناب تو من را گرفته است