فراری ام
نه از زمین و نه از آسمان،فراری ام
به خواب خسته ی آدم کمی بهاری ام

به یاد چشمه ی کوثر کمی سخن دارم
که روی شاخه ی مهرت چونان قناری ام

خدا کند که هوا قطره ای فرو ریزد
چرا که تشنه ی تو، هستم و شکاری ام

کجا خدا دل من را خطابه ای دارد
چرا که چون دل عاشق پر از اناری ام

شبانه حُسن تو را کرده ام ولی اما
به منجی دل عاشق چه بی قراری ام

#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#smk
@asharekhasss