چرا؟
ای وای عقل، چرا بکند حرف دل سراب
آن نامه ی محبت عُشّاق را ، خراب

 زیباترین ستاره ها، برای دل بُوَد
آخَر چرا شود همه آواره چون شهاب

انگور را مثال و شبیهی مگر شود؟
در آه عاشقانه ی دل او چرا شراب

موج محبت دل و جان بی طرف شده
موجی که می کند دل کشتی را،عذاب

در بین موج و اوج چه بسیار فاصله
موجی که می کُشَددل من راعلی الحساب

در داستان و قصه چه راحت رِسَد به اوج
این قلب نیمه ام چه کُنَم تا شود مُجاب

تا موعدی که قصه همین است؛عاشقی
گر می شود رِسَد به همان اوج،بی حجاب

#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#smk
@asharekhasss