ای وای چرا یاد خدا در دل آدم ها نیست
عشق ویرانه ی آدم ز جهان پیدا نیست

موج دریا به کنار است ولی موج دلش
به کجا ریزد و همیارِ دلش دریا نیست

برگ پاییزی دل بوسه به خاکی داده
مرگ برگ رگ گردن به خدا رویا نیست

ناخدای دل من، راه بَلَد بوده ولی
دل دریا که شتابنده شده احیا نیست

تا زمستان دلم،عمر کمی مانده ولی
شاخه و برگ همی بوده ولی گویا نیست