ای وای!زهر عشق تو را من چشیده ام
 آواز  جان  گداز  تو  را  من  شنیده ام

بیمار تو شده دل بی یار و یاورم
چون باد عاشقی تو را من وزیده ام

زالو زغم خورَد دل بی خون مردمی
من خون خود ز قلب خودم هی مکیده ام

قلب تو با یکی  شدنش با دلم رود
هر دم که با ندای تپش من تپیده ام

باران آسمان ز جهان سخت می چکد
اما ز دل برای  تو  آبی  چکیده ام

خونی که می چکد ز قلم های عاشقم
با من کند رقابت عشقی که دیده ام

در اوج آسمان محبت روم ز تو
با اوج عاشقی تو من، قد کشیده ام