خواب عشق
ای وای که دلدار دلم ساز ندارد
در دامن صحرای سحَر غاز ندارد

سرباز به سازِ دل طنّاز  بتازد
آهو به فراز است ولی تاز ندارد

مرگ دل عاشق چه مهیبانه غریب است
آن مرگ پر احساس، زمن ناز ندارد

رفتند و به شوق دل و رویا بخفتند
خفتند ولی خواب اَبَد ،باز ندارد

#سید_محمد_کاظمی
@asharekhasss
 #استاد_شعر