ای وای که این فاجعه بَسپار فریب است
در کُنهِ دل و جامِ پریشانِ شکیب است

سهل است اگر با قلمی ،دل بِشِکانی
دل های پر از دانش و کوشش چه غریب است

ای وای ،دوباره قلمم باز شکسته
رنگی قلمِ صلح مدارس، چه مهیب است

برنامه نوشتند که سمپاد، سِتانند
هیهات که این های همه از بحر رقیب است

چندی ست که گاری دلم بهرِ رُکود است
چندی است که گاری دلم ،باز نشیب است

ارواح خودت فکر که هستی،برادر!
سمپاد چه گوید به همه، وان که حبیب است

#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#شاعر_15ساله
#من_یک_سمپادی
#تو_سمپاد_شاعر_شدم