صاحب الزمان

آواز آسمان به حلاوت رسیده است
کرکس چو مادری به ذلالت رسیده است

سنگی به گرید و کسی به آسمان رود
گویا جهان ز ضامن آهو چکیده است

مهتاب آسمان چه حلاوت چشیده است
مردانگی ز پیکر دنیا جهیده است

حتی قلم ز جوهر مردانگی رود
گویا که دفترم به حکم جا گشوده است

غیر از غنی ز دامن دنیا کسی مباد
چون صاحب الزمان به جهان پا گشوده است

سید محمد کاظمی