شاید اگر کسی به جهان پا نمی گذاشتشاید اگر کسی به جهان پا نمی گذاشت
فقری و خفتی به دلی جا نمی گذاشت

پروانه بر زمین ،پر و بالی نمی گذاشت
کابوس هر شبم به دلم پا نمی گذاشت

*******

غارت گری به دامن دنیا نمی گماشت
جز عشق و عاشقی به دگر سر نمی گماشت

رویای هر شبم به فنا،پا نمی گذاشت
شاید هوس به جان بلایا نمی گذاشت

*******

هفت آسمان ز خفت دنیا نمی رسید
دنیا چو آدمی به فنایا نمی رسید

شاید اگر کسی به جهان پا نمی گذاشت
شعری چنین به خلوت دنیا نمی رسید

سید محمد کاظمی