من نمیدانم چرا کارم شده خوابیدنی
من نمیدانم چرا خوابم شده خوابیدنی

دیدن فیلم و سریالم شده خوابیدنی
خواندن دیوان و دفتر هم شده خوابیدنی

مرگم و قبرم شده خوابیدنی
وتس آپ و وایبر شده خوابیدنی

استراحت بعد کارم هم شده خوابیدنی
تعمیرات زیر ماشینم شده خوابیدنی

فکر خوبم هم شده خوابیدنی
بستری در بیمارستانم شده خوابیدنی

جراحی قلب بازم هم شده خوابیدنی
شاعری و شعر گفتن هم شده خوابیدنی

سید محمد کاظمی