آلودگی

مشکل این جامعه بازم شده آلودگی
بوی بد با روی بد بازم شده آلودگی

بد زبان و بد دهن با کوی اتمسفر شده
بی صدا با هر تباهی با صبا همسر شده

جوهر این آسمان هم دوده ی اَسوَد شده
(او دو )این آسمان از خط فقرم رد شده


o2=او دو  به معنای اکسیژن