تمام شخصیت ها واقعی هستند.     خانی=راننده سرویس


روز آخر آمده،خانی چه حالی آمده

از دلش بگذشته،او همچون جوانی آمده


شعر من هم با نمک روی خیاری آمده

بگذریم از این ولی شعرم چه جایی آمده


خنده های ارشیا هم با صدایی آمده

چشم صدیقم برای دل ربایی آمده


کاظمی هم مثل هر روزش ز شعری آمده

یا که بازم چشمه ی جان را سراغی آمده


خانیم با گاز پایش با یه گاری آمده

عینکش بر  چشم و طغیانش ز مالی آمده