روزه ام،یارب فدایت می شوم

لب ز آب این فراتم می شوم

روز و شب همدم ز جانت می شوم

ای شهی پابند آهت می شوم

******

مرده ام  روزی  نگاهت می   شوم

سوز دل را می چشم هر دم گدایت می شوم

شرم دنیا را ندیده ،من ندایت می شوم

ای شهم هردم نوای صبح و شامت می شوم

*******

مرغ بی پر هم شوم اما زبانت می شوم

اشک روی مهر و خاتم هم بخواهی می شوم

ای شهی،من چون فراتم دل ربایم می شوم

بی دغل،از هر چه گویی من ثنایی می شوم

*******

جوهری از اذن یاری می شوم

یا که نه هر شب نمازی می شوم

نه که نه،اصلا مرامی می شوم

کین جهان هر دم عبایی می شوم

******

سوز دل های نوایی می شوم

تو بگو بر من،گدایت می شوم

ای صبا هر دم ریاحت می شوم

سوز ظهر کربلایت می شوم

******

هر چه آیم،چون یه آبی می شوم؟

نه که نه،آخر سرابی می شوم

هر چه آیم نیک و بد همچون سرایی می شوم

یا که آخر با شتر هایت قیاسی می شوم

*******

هر چه هم آیم ،جلایی می شوم؟

من نهایت خاک پایت می شوم

روضه ی جان و دلالت می شوم

یا که آخر توشه ی بار لباست می شوم

******

هیچ هیچم،بیش ازاین هم من نمی خواهم شوم

این گدایی بس کند من را که شاهی می شوم

هر چه هم پاداش کارم را دهی من می شوم

بوسه ی پایت و خاک پای جانت می شوم