ای روز چرا خبری نمی آید
منتظرم...
مرگ آمد ولی کسی نمی آید

*********


ریزش اشکم چو باران می شود
گریه ای کن
منتظر باش که کاری می شود

*********


گل اول آمد و باز شد
گوش کن
بال بی پر ،چون سحر آغاز شد

*********


خاک بی آبم بیا آبم بده
منتظر هستم
بیا جانم بده 

*********


سوز گفتم
نور دادم بر سحر
زوزه ی دل را نما کن چون نظر