جهل و زهر و نمک و مرغ سحر پند معلم ها است

کنز و گنج و هنر و پول و سفر حرف مفسر ها است

جهل و زهر برطرفی ، پول و هنر بر طرفی

راه معلوم کند مشکل ما بحر مدرس ها است