موصوف و صفت مضاف متمم مسند

من را ببرد به چاه و دنیا خفتد

حافظ سعدی جلال محمد فردوس

باید بشوند سفور چو اینان بستند