عید است و نوروز فرا رسیده است

                                         دستان ز جیب عیدی دایی چمیده است

هر کس زدست خویش به دنبال عیدی است

                                       عید است ولی کسی،عیدی  نداده است


**********************************************

امروز عید ما،ز روی سفره آمدست

                                     هفت سین که نه، نهار ز آن سفره آمدست

جان رفته و دل،غژی غژی می رود

                                   عید است ولی کسی عیدی نداده است


********************************************


جانسوز عیدیم ولی ز عید خبر نیست

                                   مرگ آمده و جان به طغیان سفر نیست

امسال ز عیدیم صفا بسی کم است

                                 یک ده که نه دو ده به عیدی من کم است