هر صبح،سحر غنچه به دلها زده است
هر شب زماه روح به گردش زده است
آن گه که تمام شدجهان،چون شب و روز
آن وقت دلان بیم جهنم زده است